<cite id="r1xl7"><video id="r1xl7"><var id="r1xl7"></var></video></cite>
<ins id="r1xl7"><span id="r1xl7"></span></ins>
<progress id="r1xl7"></progress>
<address id="r1xl7"><cite id="r1xl7"><video id="r1xl7"></video></cite></address>
<var id="r1xl7"></var><thead id="r1xl7"><ins id="r1xl7"><video id="r1xl7"></video></ins></thead>
<progress id="r1xl7"></progress>
<menuitem id="r1xl7"><video id="r1xl7"></video></menuitem>
<var id="r1xl7"><dl id="r1xl7"><address id="r1xl7"></address></dl></var>
<listing id="r1xl7"></listing>
<var id="r1xl7"><i id="r1xl7"><strike id="r1xl7"></strike></i></var>
<menuitem id="r1xl7"></menuitem>
V? chúng t?i

Qingdao nofangsheng máy móc s?n xu?t co., là kinh nghi?m và phát tri?n s?c m?nh c?a nhà s?n xu?t máy móc ch? t?o ?? g?, ch? y?u s?n xu?t và phát tri?n cát máy, ?ánh bóng máy, máy c?t, máy c?a, máy nén l?nh, máy ?úc máy, máy c?t, CNC máy s?n xu?t máy móc thi?t b?, tùy ch?nh theo nhu c?u c?a khách hàng.Cung c?p d?ch v? thi?t k?, s?n xu?t, cài ??t, g? l?i m?t c?a.

C?ng ty nh?n m?nh vào "c?i ti?n khoa h?c và c?ng ngh?, ch?t l??ng là quan tr?ng" kinh doanh y t??ng, v?i hi?u su?t s?n ph?m ?n ??nh và d?ch v? h?u m?i hoàn h?o ?? ???c c?ng nh?n b?i khách hàng ? n??c ngoài và n??c ngoài.

C?ng ty lu?n tuan theo “ trung th?c cho giai ?o?n cu?i cùng này Ben, ch?t l??ng s?ng b?ng c?ng vi?c này, s? ??i m?i, r?n…

T?p trung vào máy quét cát
Liên h?:qu?n ly wang
Trang web:18605392210E-mail:1503348895@qq.com
Trang web:0532-85658088?i?n tho?i di ??n:http://www.xlmgjxc.com
??a ch?:Qingdao huangdao district, t?nh s?n ??ng (guannan ban ??u) wang tai khu c?ng nghi?p
 • 2019-01-31 Máy ?ánh bóng c?a g? có t...

  Máy ?ánh bóng c?a g? là thi?t b? m?i trong hai n?m qua, bay gi? ???c s? d?ng r?ng r?i trong cánh c?a g?, t? c?a, khung hình và sau ?ó ?ánh bóng b? m?t v...

 • 2019-01-31 Hi?u qu? cao cho vi?c s?n...

  T?c ?? t?i ?a 42m/min, hi?u qu? s?n xu?t là phù h?p v?i s?n xu?t hàng lo?t.Cát ?ai, t?c ?? chuy?n ??i t?c ??, ??i v?i các tài li?u khác nhau c?a ph?i, s...

 • 2019-01-31 Vai trò c?a nghi?n cát dà...

  ?? dày c?t cát ?? c?i thi?n ?? dày ph?i mài.Ví d?: các tài li?u n?n b? m?t ? phía tr??c c?a các bài vi?t c?n thi?t ?? xác ??nh ?? dày cát ánh sáng.B? m?...

 • 2019-01-31 Gi?i thi?u máy móc thi?t ...

  Gi?i thi?u máy móc thi?t b? ?ánh bóng c?a g?: máy mài g? là m?t trong nh?ng thi?t b? c? khí quan tr?ng trong ngành c?ng nghi?p hi?n ??i, chúng t?i có th...

 • 2019-01-31 Máy quét b?ng cát là máy ...

  Máy làm g? là m?t máy móc thi?t b? c?n thi?t, m?c dù nói r?ng ch?t l??ng c?a c?ng ty c?a t?i là hi?m khi có m?t v?n ??, nh?ng c?ng kh?ng th? t...

 • 2019-01-31 Nh?ng c?ng d?ng khác nhau...

  M?t trong nh?ng v?n ?? d? dàng x?y ra v?i lo?i máy sa m?c b?ng th?ng r?ng là s? thi?u thu?n l?i.Gay ra ?i?u ch?nh kh?ng chính xác ban ??u c?a ...

 • 2019-01-31 Vai trò và ?ng d?ng c?a c...

  C?ng ngh? mài cát là m?t c?ng ngh? ???c s? d?ng r?ng r?i trong ch? bi?n g?, ?? n?i th?t và các c?ng ty xay d?ng kh?ng ch? ?? ??nh ?? dày c?a c...

 • 2019-01-31 Máy quét b?ng cát là máy ...

  Máy làm g? là m?t máy móc thi?t b? c?n thi?t, m?c dù nói r?ng ch?t l??ng c?a c?ng ty c?a t?i là hi?m khi có m?t v?n ??, nh?ng c?ng kh?ng th? t...